Dawkins podobnie jak Smith pochwala szczery egoizm, lub delikatniej, szczere dążenie do własnego szczęścia.

Ewolucja to process, w którym w całej puli genowej niektórych genów przybywa a innych ubywa. Pula genowa odgrywa taką samą rolę dla współczesnych replikatorów jaką stanowiła zupa pierwotna dla pierwszych organizmów na ziemi. Ten gen przetrwa, który zachowuje się tak aby kosztem innych alleli zwiększyć swoje szanse przeżycia w puli genowej. Gen jest podstawową jednostka egoizmu.

Evolution is the process by which some genes become more numerous and others less numerous in the gene pool. The gene pool plays the same role for modern replicators as the primeval soup did for the original ones. Any gene that behaves in such a way as to increase its own survival chances in the gene pool at the expence of its alleles will … survive. The gene is the basic unit of selfishness.

Cząsteczka DNA znajduje się na chromosomie. Łańcuchy DNA pomiędzy znakami przestankowymi (intronami) to geny (cistrony). Ludzki genom (23 pary chromosomów) dzielimy w 99,99% z małpami człekokształtymi. Gene się rzadko dzieli, choć nie jest niepodzielny, gen się nie starzeje.

DNA molecule is located on a chromosome. Strings of DNA between stop signs are genes (cistrons). Human genome (23 pairs of chromosomes) share genes with apes in 99,99%. A gene is not indivisible but it is seldom divided, it does not grow senile.